Tag Archives: phát triển du lịch quảng nam

Phát triển ngành du lịch Quảng Nam theo hướng an toàn và bền vững

Nguồn lực từ doanh nghiệp đầu tư cho cơ sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng tăng với các nhà đầu tư lớn, chiến lược. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam liên quan Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày […]