The Ponte – Tầng 3A – 18
Tòa 2 - Căn 08 Tòa 2 - Căn 3A Tòa 2 - Căn 10 Tòa 1 - Căn 05

Tòa 2 - Căn 08

Diện tích:

52.8 m2

Loại căn:

1 Phòng Ngủ

Hướng View:

View Biển - View Sơn Trà

Trống tầng 3A

Giá bán niêm yết:

 3,430,608,031 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

3,224,771,549 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

2,837,798,963 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Tòa 2 - Căn 3A

Diện tích:

91.1 m2

Loại căn:

3 Phòng Ngủ

Hướng View:

Mặt Sông - View Cầu Rồng

ĐÃ bán tầng 3A

Giá bán niêm yết:

8,891,458,977 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

8,357,971,438 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

7,355,014,866 VNĐ

Trống tầng 05

Giá bán niêm yết:

9,047,683,128 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

8,504,822,140 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

7,484,243,483 VNĐ

Trống tầng 06

Giá bán niêm yết:

9,161,115,446 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

8,611,448,519 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

7,578,074,697 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Tòa 2 - Căn 10

Diện tích:

77.1 m2

Loại căn:

2 Phòng Ngủ

Hướng View:

View Biển - Cầu Trần Thị Lý

Trống tầng 3A

Giá bán niêm yết:

4,994,704,385 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,695,022,122 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,131,619,467 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Tòa 1 - Căn 05

Diện tích:

68 m2

Loại căn:

2 Phòng Ngủ

Hướng View:

View Biển - Núi Sơn Trà

Trống tầng 3A

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,244,317,823 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

3,734,999,685 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu 

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

The Ponte – Tầng 19,21,23
Tòa 1 - Căn số 10

Tòa 1 - Căn số 10

Diện tích:

92,2 m2

Loại căn:

Dual Key

Hướng View:

View Biển - Cầu Trần Thị Lý

Trống tầng 23

Giá bán niêm yết:

 7,073,657,786 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

6,649,238,319 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

5,851,329,721 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấuGiá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Diện tích:

92,2 m2

Loại căn:

Dual Key

Hướng View:

View Biển - Cầu Trần Thị Lý

Trống tầng 23

Giá bán niêm yết:

 7,073,657,786 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

6,649,238,319 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

5,851,329,721 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấuGiá bán đã bao gồm VAT & KPBT

The Ponte – Tầng 20,22,24
Tòa 1 - Căn 12 Tòa 1 - Căn 01 Tòa 1 - Căn 02 Tòa 1 - Căn 03 Tòa 1 - Căn 03A Tòa 2 - Căn 3A T2 - Căn 11

Tòa 1 - Căn 12

Diện tích:

91,1m2

Loại căn:

3 Phòng Ngủ

Hướng View:

Mặt tiền Sông Hàn

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Tòa 1 - Căn 01

Tòa 1 - Căn 02

Tòa 1 - Căn 03

Tòa 1 - Căn 03A

Tòa 2 - Căn 3A

Diện tích:

91,1m2

Loại căn:

3 Phòng Ngủ

Hướng View:

Mặt tiền Sông Hàn

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

T2 - Căn 11

Diện tích:

43,5 m2

Loại căn:

1 Phòng Ngủ

Hướng View:

View Biển - Núi Sơn Trà

Trống tầng 20

Giá bán niêm yết:

3,272,154,839 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

3,075,825,548.66 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

2,706,726,483 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu 

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT